Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wijkvereniging De Steiger is verplicht zich hieraan te houden.

De privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website https://www.wijkverenigingdesteiger.nl. Deze domeinnaam is eigendom van Wijkvereniging De Steiger.

Beheer

 1. De website https://www.wijkverenigingdesteiger.nl wordt gehost bij https://www.one.com/nl.
  Productie, regie, toezicht op de inhoud en regelmatige updates worden uit naam van het bestuur van Wijkvereniging De Steiger verzorgd door de webmaster van Wijkvereniging De Steiger.
  De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. Het CMS van de website komt van WordPress.
 2. Vanaf 25 mei 2018 wordt het portretrecht kleiner. Wanneer iemand een privacybelang inzet om publicatie van zijn portret/foto te verhinderen, moet hij dat doen via de AVG en niet meer via het portretrecht. In de praktijk zal de webbeheerder van Wijkvereniging De Steiger worden geïnformeerd, die de bewuste foto zal verwijderen op verzoek van de betrokkene. De contactgegevens staan vermeld op de website van Wijkvereniging De Steiger.

Gegevens van bezoekers

 1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://www.wijkverenigingdesteiger.nl worden bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 2. https://www.one.com/nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Maandelijks worden er back-ups gemaakt van de gehele website https://www.wijkverenigingdesteiger.nl.

Wijkvereniging De Steiger hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Wijkvereniging De Steiger houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wijkvereniging De Steiger zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Cookies

U kunt de website van Wijkvereniging De Steiger anoniem bezoeken, tenzij u persoonlijke gegevens invult . Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze site en welke pagina’s er worden bezocht. Daarvoor worden enkel het aantal bezoeken geregistreerd en niet de identiteit van de bezoekers. Uw gegevens blijven dus anoniem. Wijkvereniging De Steiger gebruikt cookies voor een bezoekersanalyse via Slimstat.

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webserver. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de website speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Wijkvereniging De Steiger of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Aanmeldingen voor onze activiteiten, dan wel gedaan via een formulier op onze website of via e-mail, worden na de betreffende activiteit verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wijkvereniging De Steiger verstrekt gegevens aan:

Met bovenstaande partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wijkvereniging De Steiger bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens  Wijkvereniging De Steiger van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • De website van Wijkvereniging De Steiger is beveiligd door een encrypted verbinding met unieke certificaten.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke- of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacyverklaring van Wijkvereniging De Steiger terecht bij https://www.wijkverenigingdesteiger.nl via het contactformulier. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze privacyverklaring.

Meer informatie over AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.